MTÜ Lapsele Vanemad põhikiri

 1. ÜLDSÄTTED
  1. MTÜ Lapsele Vanemad (edaspidi MTÜ) on avalikes huvides tegutsev organisatsioon.
  2. MTÜ eesmärgiks on seista lahus oleva vanema õiguse/kohustuse eest lapse vahetule ülalpidamisele ning hoolitsusele vaatamata teise vanema põhjendamatule vastuseisule ja lapse põhiõiguse eest mõlema lapsevanema vahetule ülalpidamisele ning hoolitsusele.
  3. Eesmärgi saavutamiseks teostatakse muuhulgas järgmisi tegevusi:
   1. Selgitatakse probleemi tausta ja ühiskondlikku tähtsust, tõstatades seda poliittasandil ja mujal.
   2. Osaletakse aruteludel ja analüüsidel eesmärgiga leida probleemile lahendusi.
   3. Arendab koostööd teiste organisatsioonidega ja riigiasutustega.
   4. Vahendada teemakohaseid koolitusi ja aidata kaasa nende korraldamisele.
 2. LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED
  1. MTÜ liikmeks olla iga füüsiline või juriidiline isik, kes on valmis kaasa lööma MTÜ eesmärkide elluviimisel ja täidab põhikirja nõudeid. Liikmeks vastuvõtmise ja väljaarvamise korraldab MTÜ juhatus.
  2. MTÜ liikmel on kõik seadusest tulenevad õigused ja õigus saada juhtorganitelt igakülgset teavet MTÜ tegevuse kohta.
  3. MTÜ sisseastumis- ja liikmemaksu suurused kinnitab üldkoosolek.
  4. MTÜ liige võidakse välja arvata lisaks seaduses sätestatud juhtudele, kui ta:
   1. on esitanud MTÜ-sse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine MTÜ liikmeks ei olnud õiguspärane.
  5. MTÜ ei jaga oma vara või tulu ega anna materiaalset abi või rahaliselt hinnatavaid soodustusi oma asutajale, liikmele, juhtimis- või kontrollorgani liikmele, temale annetusi teinud isikule või sellise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele ega nimetatud isikutega seotud isikutele.
  6. Igal liikmel on õigus algatada töögrupp oma valitud teemal kaasates vähemalt kolm MTÜ liiget ja saades juhatuse poolt lihthäälteenamusena nõusoleku
 3. JUHTIMINE
  1. MTÜ kõrgeimaks organiks on liikmete üldkoosolek vastavalt seadusele, kus võivad osaleda kõik MTÜ liikmed.
  2. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline sõltumata osalejate arvust.
  3. MTÜ juhatus valitakse üldkoosolekul lihthäälte enamusega üheks aastaks ja sinna kuulub kuus liiget, kes kannavad järgmisi ameteid:
   1. Esimees
   2. Aseesimees
   3. Finantsjuht
   4. Avaliku kommunikatsiooni valdkonna juht
   5. Sisekommunikatsiooni valdkonna juht
   6. Sisu ja põhimõtete valdkonna juht
  4. Juhatuse liikmete ülesanded
   1. Juhatus
    1. Otsustab MTÜ jooksvate küsimuste üle lihthäälteenamusega.
    2. Omab õigust kinnitada ja lõpetada töögruppide töö.
   2. Esimees
    1. Organisatsiooni juhtiv ja esindav roll. Kutsub kokku juhatuse- ja üldkoosolekuid, viib neid läbi ja vastutab MTÜ toimimise eest.
   3. Aseesimees
    1. Asendab vajadusel esimeest. Hoiab liikmeid kursis MTÜ tegevusega, vastab ühingu meilidele.
    2. Paneb kokku ja juhib töögruppi, mis arendab koostööd teiste organisatsioonidega.
   4. Finantsjuht
    1. Koostab eelarvet ja jälgib selle täitmist.
    2. Teeb MTÜ kontolt makseid.
    3. Paneb kokku ja juhib finantsi töögruppi.
   5. Valdkonna juht
    1. Teeb ettepaneku oma valdkonna töögruppide kokku panemiseks ja esitab juhi kandidaadi.
    2. Paneb kokku valdkonna tegevuskava koostöös töögruppidega.
    3. Annab juhatusele ülevaate oma valdkonna tegevuskava edasiminekust.
    4. Kutsub kokku ja viib läbi valdkonna koosolekuid, on kursis valdkonna töögruppide tööga.
  5. Üldkoosolek võib määrata revisjoni või audiitorkontrolli juhatuse ametiajaks.
 4. MAJANDUSTEGEVUS JA VARA JAOTUS
  1. MTÜ lõpetatakse vastavalt seaduses ettenähtud korrale.
  2. MTÜ likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.