Lahendus

A – lapsevanem, kelle juures on lapsed põhiaja.
B – lapsevanem, kelle juures ei ole lapsed põhiaja

Praegune süsteem on liialt kallutatud vanema A tahte poole, jättes kõrvale nii lapse vajadused ning huvid kui vanema B omad. Praegune süsteem ei arvesta olukorraga, kus vanem A soovib talle antud võimu liialt ära kasutada. Teine oluline kitsaskoht on see, et vanema B osas eeldatakse vaikimisi, et ta on sobilik ainult/ peamiselt rahaallikaks. Skemaatiliselt saab praeguse süsteemi esitada järgnevana:

Praegune skeem

Ülaltoodud skeemilt näeme, et vanema A soovil saab vanemat B sundida oma last/ lapsi ülal pidama ainult elatisemaksetega vanema A pangakonto kaudu. Seda ka siis, kui vanem B tahab oma järeltulijaid ise vahetult ülal pidada ning tal ei ole selleks vastunäidustusi (nt alkoholism, vägivaldsus). Praegu kehtiv süsteem lubab vanemal A, kui ta seda soovib, kuritarvitada oma võimu laste ja vanema B suhtes, võimaldades tal tõrjuda vanemat B lapse/laste elust ka rahalises plaanis.

Praegu puudub vanemal A ka igasugune sisuline kohustus kasutada raha lapse huvides, sest erinevalt elatisemaksete laekumisest seda ei kontrollita. Selliselt aidatakse seaduslikul tasemel kaasa lapse ja vanema B vahelise sideme nõrgendamisele. Seadus ei tohiks eeldada, et ainult vanem A on heatahtlik nii oma laste kui vanema B suhtes, mida ta praegu paistab tegevat.

MTÜ Lapsele Vanemad näeb, et süsteem peab muutuma, vähendamaks ühiskonnas ebaõiglust ning lapse lahku kasvamise soodustamist tema teisest vanemast. Järgnevalt esitame süsteemi parendusettepanekud skemaatiliselt:

Milline skeem võiks välja näha

Ülal toodud jooniselt näeme, et sobilike tingimuste korral saab vanem B võimaluse osaleda lapse/laste ülalpidamises vahetult, isegi kui vanem A tahaks ainult raha. See kehtiks muidugi juhul, kui vanem seda soovib, kui tal on see võimalik (nt pole kolinud välismaale) ja ta on selleks sobilik (nt ei ole vägivaldne, alkohoolik, lastekaitse põhjendatud seisukoha alusel). Vastasel korral maksab ta elatist. Teise olulise asjana on skeemile lisatud koolituste osa, et probleemseid vanemaid paremini harida, et nad mõistaksid ühiskonna ning suhete ülesehitust ja oma rolli selles. Oluline on suunitltus mõistmise saavutamisele, mitte ähvardustega sundimisele. Ühiskond peab väärtustama lapsevanemaks olemist ja mitte taandama seda pelgalt rahale, sest sellest kaotab lõppkokkuvõttes kogu meie ühiskond.